Home| About Us| Our Business Partners & Products| Investor Relations| Career Opportunities| Contact Us|
 

News Release
- Notice of The Annual General Meeting 2012 – Shareholders and Board of Management (THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị thường niên Năm 2012 ) (19 October 2012)
- Announcement for public Company (english version) (03 August 2012)
- Share registrar (05 2012)
- MINUTES AGM 2012 (BIÊN BẢN AGM 2012) (2012)
- DECISION AGM 2012 (QUYẾT ĐỊNH AGM 2012) (2012)
- Consolidated Financial Statements/ Báo cáo kiểm tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012
- Financial Statements for the fiscal year/ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012
Que Vo Industrial Park, Bac Ninh Province, Vietnam
Tel: 0084(0) 241 - 634 300 - Fax: 0084(0) 241 - 634 308/09